Jaarvergadering

NOTULEN VAN DE 5DE JAARVERGADERING van de Kon. Ned. Ver. EHBO afdeling Amsterdam Tuinsteden en Omstreken op donderdag 21 maart 2019 in verpleeghuis Amsta, Jan Bongastraat 5 te Amsterdam.

De presentielijst is getekend door 17 leden waaronder 5 bestuursleden.

Afwezig met bericht: mevrouw I. Strating en de heer J.G. Been.

 1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Hij vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend.

De voorzitter geeft nog een korte leespauze, waarna de vergadering vervolgt wordt.

 1. MEDEDELINGEN

Er zijn geen nare berichten geweest.

Voor de hulpverlening werkt onze vereniging samen met Stichting EHBO Amsterdam en Omstreken. Zoals u in het financieel verslag kunt zien levert dat aan onze vereniging een bedrag op aan commissie.

De voorzitter vraagt of de leden naar de website kijken. Hier staat ook altijd het nieuwe programma op zodra dat gereed is. De voorzitter vervolgt met de mededeling dat ieder lid vanaf oktober een andere presentiekaart ontvangt. Deze kaart is dan gelijk aan alle samenwerkende verenigingen. Met deze kaart kunt u daar ook terecht voor uw herhalingen.

Op 4 februari zijn we gestart met een beginnerscursus. Er zijn dertien cursisten, waarvan één cursist na de eerste avond om gezondheid redenen gestopt is. Het examen is op 8 april 2019.

 1. NOTULEN VORIGE VERGADERING

De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

 1. INGEKOMEN STUKKEN

Er is één ingekomen stuk ontvangen. Dit is een brief van de kascontrolecommissie. Deze wordt behandeld bij punt 6, jaarstukken penningmeester.

 1. JAARVERSLAG 2018 VAN DE SECRETARIS / JAARVERSLAG CATERING / JAARVERSLAG MATERIAAL BEHEERDER/ JAARVERSLAG VERTROUWENSCOMMISSIE

De verslagen worden onveranderd goedgekeurd. De voorzitter bedankt de makers van de verslagen voor hun werk.

 1. JAARSTUKKEN VAN DE PENNINGMEESTER

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.

De penningmeester zegt dat de toelichting van de jaarstukken staat bij het financieel jaarverslag. Hierbij staat ook de akkoordverklaring van het voltallige bestuur:

Dit jaar is het verlies beperkt tot € 1.492,71. Uit de vergadering komt het voorstel om de contributie te verhogen naar € 50.00 inclusief de diplomaverlenging. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Hierna wordt het woord gegeven aan de kascontrolecommissie. De brief van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen. Daarna vraagt de commissie decharge aan voor de penningmeester en het gehele bestuur. Dit wordt met applaus bevestigd.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk.

 1. BESTUURSVERKIEZING

Daar er geen tegenkandidaten zijn worden mevrouw D.C. Schaafsma en de heer L.C. de Leur herkozen als bestuurslid.

 1. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE

Mevrouw M.S. Simpson en de heer D. van de Kuilen stellen zich beschikbaar voor de kascontrolecommissie. Reserve wordt mevrouw J.A.M. Degenkamp.

 1. JUBILEUM

Van het jubileum geld is volgens afspraak een juniorpop gekocht. Het punt jubileum wordt hierbij gesloten.

 1. RONDVRAAG

Een voorstel van mevrouw J.A.M. Degenkamp om het jubileumfonds af te schaffen. Dit wordt met algemene stemmen door de vergadering overgenomen. Het restant bedrag wordt overgeschreven naar het materiaal fonds.

 1. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. Mevrouw D.C. Schaafsma biedt mevrouw C. Kuiperij een boeket bloemen aan.

Notulist: Mevrouw D.C. Schaafsma