Jaarvergadering

NOTULEN VAN DE 2DE JAARVERGADERING VAN DE Kon. Ned. Ver. EHBO AFDELING TUINSTEDEN EN OMSTREKEN op donderdag 24 maart 2016 in verpleeghuis Amsta, Jan Bongastraat 5 te Amsterdam.

De presentielijst is getekend door 16 leden, waaronder 4 bestuursleden. Afwezig met bericht mevrouw J. Fahrenfort en mevrouw K. Ben Allouch en de heer G. Karssies.

1 – OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Zij geeft nog even gelegenheid voor een korte leespauze. Na 5 minuten vervolgt zij de vergadering.

2 – MEDEDELINGEN

Zover we weten zijn er geen nare mededelingen. Het gaat met de ons bekende ereleden prima, zover dat met hun leeftijd van 92 jaar mogelijk is. De heer C. Maas zien we in de buurt nog regelmatig buiten lopen. Mevrouw D.C. Schaafsma heeft af en toe telefonisch contact met de heer H. Verwaal.

De website is online. Er zitten nog wat onvolkomenheden in. De links werken ook nog niet allemaal. Maar hij kan wel al goed bekeken worden. Het website adres wordt per e-mail rondgestuurd. De vergadering wordt hier vandaan overgenomen door de heer G. J. C. Stokhof de Jong. Mevrouw Schaafsma gaat verder met notuleren.

3 – NOTULEN VORIGE VERGADERING

De 2de voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op de notulen. Eerst inhoudelijk daarna tekstueel. Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden onveranderd goedgekeurd. De heer G. J. C. Stokhof de jong bedankt de notulist.

4 – INGEKOMEN STUKKEN

Er is één ingekomen stuk, brief kascontrolecommissie, deze wordt behandeld bij punt 6, jaarstukken penningmeester.

5 – JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

Het jaarverslag van de secretaris wordt onveranderd en onder dankzegging goedgekeurd.

6 – JAARSTUKKEN VAN DE PENNINGMEESTER

De 2de voorzitter geeft de penningmeester het woord. De penningmeester geeft aan dat de toelichting in het jaarverslag afgedrukt staat, evenals de ondertekende akkoordverklaring van het voltallige bestuur.

Daarna wordt het woord gegeven aan de kascontrolecommissie. Zij vragen decharge aan voor de penningmeester en het bestuur. Dit wordt met applaus bevestigd. De 2de voorzitter bedankt de heer H. Akkeren voor het vele werk wat hij gedaan heeft. Hierna stelt de penningmeester voor dat de contributie voor 2017 onveranderd blijft.

7 – BESTUURSVERKIEZING

Daar er geen tegenkandidaten zijn worden mevrouw D.C. Schaafsma en de heer L.C. de Leur automatisch herkozen.

Hierna worden de bereid-geheimhoudingsverklaringen van de vertrouwenscommissie ondertekend. Omdat mevrouw J. Fahrenfort afwezig is, wordt de verklaring op de eerste oefenavond getekend.

8 – BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE

De dames J.A.M. Degenkamp en S. Piena stellen zich beschikbaar voor de kascontrolecommissie. Mevrouw J.A.M. Degenkamp stelde de vraag of het nog mocht, maar de onderafdeling heeft niets meer met de vereniging te maken. De heer H. van Akkeren legt de regels nog even uit. Het is voor mevrouw S. Piena in ieder geval voorlopig wel de laatste keer. De heer J.G. Been stelt zich beschikbaar als reserve lid.

9 – JUBILEUM

De jubileumcommissie stelt voor een rondvaart te maken. De vergadering geeft toestemming om dit verder uit te werken.

10 – RONDVRAAG

De heer J. J. R. v.d. Puyl Vraagt aan de heer G. J. C. Stokhof de Jong wanneer hij het voorzitterschap gaat overnemen. De voorzitter antwoord: “hij is zich rustig aan het inwerken. Binnen het bestuur leidt hij de vergaderingen en we doen al veel samen.”

11 – SLUITING

De 2de voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Hij geeft zijn medebestuursleden en mevrouw C. Kuiperij en mevrouw S. Piena een boeket bloemen. Mevrouw S. Piena Krijgt ook nog een cadeaubon voor haar hulp op de oefenavonden.
De voorzitter biedt iedereen een consumptie aan in de pauze. De vergadering wordt om 20.25 uur gesloten. Na de pauze eindigt mevrouw C. Kuiperij het E.H.B.O. seizoen met een leuk EHBO spel.